Wasanii

jàng

Wasanii

"Wasanii" mu ngi nekk lan? "Wasanii" mu ngi nekk wày ab. Suba, ñùn dinanu woy "Wasanii". Kaddù. Chor

Mjanja

jàng

Mjanja

"Mjanja" mu ngi nekk lan? "Mjanja" mu ngi nekk wày ab. Suba, ñùn dinanu woy "Mjanja". Kaddù. Chorus

Wawero

jàng

Wawero

"Wawero" mu ngi nekk lan? "Wawero" mu ngi nekk wày ab. Suba, ñùn dinanu woy "Wawero". Kaddù. Verse 1