Jacob Zuma

jàng

Jacob Zuma

Jacob Zuma mu ngi nekk kan? Jacob Zuma mu ngi nekk nit. Dafay mu ngi nekk goor. Ñoom réew mu ngi

Yaayi

jàng

Yaayi

"Yaayi" mu ngi nekk lan? "Yaayi" mu ngi nekk wày. Suba, ñùn dinanu woy "Yaayi". Kaddù. VIP, FOI With

Recep Tayyip Erdoğan

jàng

Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan mu ngi nekk kan? Recep Tayyip Erdoğan mu ngi nekk nit. Dafay mu ngi nekk goor

Goddess of the sea

jàng

Goddess of the sea

"Goddess of the sea" mu ngi nekk lan? "Goddess of the sea" mu ngi nekk wày. Suba, ñùn dinanu woy "Go

Mbokk

jàng

Mbokk

Mbokk ak gerte.

Taxi Driver

jàng

Taxi Driver

"Taxi Driver" mu ngi nekk lan? "Taxi Driver" mu ngi nekk sinemaa. Suba, ñùn dinanu seetaan "Taxi Dri

Wombo lombo

jàng

Wombo lombo

"Wombo lombo" mu ngi nekk lan? "Wombo lombo" mu ngi nekk wày. Suba, ñùn dinanu woy "Wombo lombo". Ka