Nyamfowa 3:16

jàng

Nyamfowa 3:16

Njëg bi bi dëgg nekk "neen". English: A lie is a very expensive thing to maintain English: Honesty

Tey Kaddù: Rëdd

jàng

Tey Kaddù: Rëdd

Jàng mbëgeel, bis yepp.: "rëdd" in Wolof rëdd Wolof nom.1 sa rëdd Indefinite article: ab rëdd Defi

Tey Kaddù: Ñeenti-Coñ

jàng

Tey Kaddù: Ñeenti-Coñ

p>Jàng mbëgeel, bis yepp.: "ñeenti-coñ" in Wolof ñeenti-coñ Wolof nom.1 ab ñeenti-coñ am ñeent

Toftalin Yomb

jàng

Toftalin Yomb

Learn new vocabulary from the Wolof Library Book Series 30. Books in this series teach you the words

Tey Kaddù: Wërngal

jàng

Tey Kaddù: Wërngal

Jàng mbëgeel, bis yepp.: "wërngal" in Wolof wërngal Wolof nom.1 toftalin wërngal ak rëdd Indefinite

Tey Kaddù: Ñetti-Coñ

jàng

Tey Kaddù: Ñetti-Coñ

Jàng mbëgeel, bis yepp.: "ñetti-coñ" in Wolof ñetti-coñ Wolof nom.1 ab ñetti-coñ am ñett Indefinit

Nyamfowa 3:15

jàng

Nyamfowa 3:15

Bokk nekk yoon bi, dëgg bi ak dund bi. #bokk #yoon #dëgg #dund

Tey Kaddù: Gaïnde

jàng

Tey Kaddù: Gaïnde

Jàng mbëgeel, bis yepp.: "gaïnde" in Wolof gaïnde Wolof nom.1 ab gaïnde am ab geen Indefinite arti

Tey Kaddù: Jàrgoñ

jàng

Tey Kaddù: Jàrgoñ

Jàng mbëgeel, bis yepp.: "jàrgoñ" in Wolof jàrgoñ Wolof nom.1 ñoom jàrgoñ Indefinite article: ab j