Afia Obinim,

Kwadwo Safo Kantanka

Kan mu ngi nekk Kwadwo Safo Kantanka?

Kwadwo Safo Kantanka tabax na "Kristo Asafo". Am réew mu ngi nekk Gana.

Am Dund.

Kwadwo Safo mu ngi nekk goor. Am bisu-judd mu ngi nekk alxames. Ut 26, 1948.

Am Liggéey.

Kwadwo Safo Kantanka tabax na "Kristo Asafo". Dafay tabax na "Kantanka Group". "Kantanka Group" ñu ngi tógg ndaamar.

Afrig nu ngi nópp Kwadwo Safo Kantanka.

<< Previous