fie.nipa,

JOT Agyeman

Kan mu ngi nekk John Osei Tutu Agyeman?

Dafay mu ngi nekk goor. bisu-judd [his] mu ngi nekk talaata. suwe 28, 1966

John Osei Tutu Agyeman bind na "Asanteman", po. Gana mu ngi nekk réew [his]. Dafay mu ngi nópp réew [his].

Dafay mu ngi jàng bis bu ci nekk. Dafay mu ngi nekk nit baax.

Ñùn nu ngi nópp JOT Agyeman.